logo

Zwroty kuponów i reklamacje w zakupach grupowych

25lis 2011

Kategoria: Porady i analizy | Autor:

0

Zakupy grupowe są niezwykle atrakcyjnym narzędziem w rękach konsumentów, bowiem dzięki temu zjawisku ceny towarów i usług stają się tańsze nawet o 70-80 %. Na popularność zakupów tego rodzaju wpływa także błyskawiczny sposób zawierania transakcji. Niestety, w parze z tymi dobrodziejstwami idzie niekiedy ryzyko stania się ofiarą nieuczciwych kontrahentów. Dlatego warto poznać kilka podstawowych praw, które pozwolą nam uniknąć rozczarowania.

Wadliwe usługi przedsiębiorcy

Nim przystąpimy do zawarcia umowy w ramach tzw. zakupów grupowych warto uświadomić sobie kto jest naszym kontrahentem, a z kim umowy nie zawieramy. Fenomen zakupów grupowych polega na tym, iż dany przedsiębiorca oferuje nam nabycie określonego towaru lub usługi po cenie niższej aniżeli ta, do której przyzwyczaiły nas witryny sklepowe. Warunkiem dojścia transakcji do skutku jest zawarcie umowy przez z góry określoną (minimalną) liczbę osób, chcących zakupić dany towar lub usługę. Istotne jest to, że Klient deklarując zakup, wpłaca sumę pieniędzy, które docelowo trafią na konto przedsiębiorcy. W momencie, gdy nie zbierze się wymagana liczba kupujących, pieniądze są zwracane Klientowi. Pamiętać jednak należy, że tego typu transakcje zawierane są za pośrednictwem portali oferujących zakupy grupowe, które nie są stroną umowy. Ich działalność umożliwia zawarcie umowy między przedsiębiorcą a kupującym, jednak to nie z portalem wiąże nas umowa. Wszelkie roszczenia związane z wadami towaru lub złą jakością usług powinniśmy kierować do przedsiębiorcy, który towar sprzedał lub wyświadczył usługę. Podmiot ten będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zastosowanie znajdą tu w szczególności przepisy mówiące o sankcjach za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego) oraz o rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych (art. 556-576 k.c.).

Istotnym problemem pojawiającym się przy okazji zakupów grupowych jest odmowa wykonania usługi przez przedsiębiorcę. Jeżeli nabyliśmy kupon na portalu internetowym, a kontrahent nie zamierza wyświadczyć nam usługi lub odmawia sprzedaży rzeczy, to powinniśmy zażądać od niego (a nie od portalu) wykonania umowy. Podstawą naszych działań i w tym wypadku będą normy art. 471 i następnych k.c.

Ważny regulamin

Jak już wyżej wspomniano portale oferujące zakupy grupowe nie mogą odpowiadać za wadliwość usług, których nie świadczą. Nie oznacza to, że serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Portal zakupów grupowych również świadczy usługi i jest zobowiązany do zachowania należytej staranności. Może się zdarzyć również, iż wadliwe działanie serwisu wyrządzi nam szkodę lub w inny sposób doprowadzi do powstania przykrych sytuacji, np. serwis nie zamierza zwrócić wpłaconej przez nas sumy,  gdy zakupy nie doszły do skutku (z uwagi na  niespełnienie warunku liczby osób chętnych do zakupu dobra lub usługi). Wówczas możemy zażądać zwrotu pieniędzy, czyniąc to przez złożenie reklamacji. Tryb postępowania reklamacyjnego powinien być zamieszczony w regulaminie każdego portalu internetowego, który świadczy usługi drogą elektroniczną. Wymóg taki nakłada art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy portal zakupowy nie zamieszcza w swym regulaminie procedury reklamacyjnej albo w ogóle nie zamieszcza na swych stronach regulaminu, to w sposób rażący narusza prawo i obniża zaufanie Klientów.

Znajomość regulaminu staje się przydatna w kontekście dochodzenia swych praw. Niestety, z jego postanowieniami zapoznajemy się dopiero wówczas, gdy zaczynają się problemy, a umowę już zawarliśmy. Uprzednia lektura postanowień regulaminu (czyli umowy, którą zawieramy) pozwoli „sprawdzić” uczciwość kontrahenta w osobie portalu, a także wyjaśni kilka szczegółowych kwestii związanych z naszymi uprawnieniami. Przykładowo regulamin może zawierać postanowienie mówiące o tym, iż wpłacona przez Klienta kwota – w przypadku niedojścia transakcji do skutku – zostaje zwracana w terminie 7 dni. Gdy portal nie zwróci nam pieniędzy w tym terminie, to będziemy mogli domagać się odsetek za opóźnienie, które będą naliczane od następnego dnia, w którym upłynął  termin płatności. Jeżeli takiego zapisu nie będzie, to odsetki będą biec dopiero od dnia, kiedy wezwiemy portal do zwrotu należności.

Odstąpienie od umowy

W kontekście omawiania zakupów grupowych nie sposób pominąć kwestii odstąpienia od umowy, które jest jednym z najważniejszych praw konsumenckich. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Umowa „na odległość” to taka, którą zawieramy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet, telefon itp.). W przypadku zakupów grupowych mamy więc do czynienia z tego rodzaju umowami. W przypadku, gdy nie jesteśmy zadowoleni z dokonanego zakupu możemy odstąpić od umowy. Kontrahent nie może tez żądać od nas zapłaty za odstąpienie od umowy (tzw. odstępnego).

Jednak warunki skutecznego odstąpienia muszą zostać spełnione. Należą do nich:

  • złożenie przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie oraz
  • zachowanie terminu 10 dni, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni (art. 7 ust. 3 w/w ustawy).

Tak więc wyżej opisana instytucja pozwala wydatnie złagodzić dolegliwości związane z nietrafionymi zakupami.

Paweł Borek

Tagi: kancelaria prawna poznań, radca prawny poznań.

Polub nas naFacebookui bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami

facebook.com/GdziePromocja

close